Kort om meddelanden i nätverket

Då flera dekodrar används tillsammans kopplas dessa ihop och bildar då ett nätverk. På detta nätverk skickas meddelanden.
Allt som de olika dekodrarna utför, meddelas ut på nätverket och andra dekodrar kan lyssna och agera. Så meddelar t.ex. en växel när den fått ett nytt läge och det innebär att alla ställverk och datorer får reda på detta och kan uppdatera sin visning av banan.

MGP’s dekodrar följer standarden LocoNet och i denna finns många olika typer av meddelanden definierade men många av dom handlar om körhandtag och liknande.
En delmängd av meddelanden berör banstyrningen och dessa sammanfattas här.

Adresser

Alla enheter på banan identifieras med adresser. Så varje växel, varje signal, varje sträcka med spårdetektering etc. får en adress.
Adresserna skall vara i adressområdet 1-2048 för växlar medan spårdetektering kan ligga mellan 1-4096.

Meddelanden för växelstyrning och omslag av andra saker

Switch order” används för att ge order till växlar och andra saker att byta läge. En "switch order" skickas till en adress och med det läge man vill att mottagaren skall anta.
Exempel en växel med adress 100. ”Switch order 100, RAKT FRAM".

En växel som får en order om omslag, skickar ett svar av typ ”Switch feedback”.
Växeln i föregående exempel skall alltså svara med ”Switch Feedback, 100, RAKT FRAM” givet att den la om sig. Skulle den, av någon anledning, inte lägga om sig så svarar den med det läge den istället har ”Switch Feedback, 100, ÅT SIDAN”.

Även andra saker än växlar styrs med ”Switch order”. T.ex. en signal kan sättas till STOP med ”Switch order, signaladress, STOPP”.

Statusmeddelanden

Spårindikering och liknande saker rapportera händelser med statusmeddelanden.

Så om ett spåravsnitt med spårindikering fått adressen 1400, och spåravsnittet blir belagt, så kommer meddelandet ”Status, 1400, UPPTAGET” att skickas.

Säkerhetsmeddelanden

Signaler meddelar sina lägen med säkerhetsmeddelande.

Om en signal, med adressen 800, ändrar läge och visar ”Kör 40”, så skickas meddelandet ”Security, 800, max40”.

Intelligenta dekodrar utnyttjar meddelanden

Växlar, signaler och andra enheter kopplas till en dekoder och dekodern hanterar sedan enhetens meddelanden.
I dekoderna kan man beskriva vad som skall hända med enheten när olika saker inträffar i omvärlden.

Exempel: försignal

Försignalens uppgift är att förbereda lokföraren på vad en signal längre fram kommer att visa. I den dekoder som sköter försignalen anger man då helt enkelt adressen på den signal som försignalen följer.
När sedan meddelanden från den efterföljande signalen hörs så anpassas försignalen med rätt signalbild.

Exempel: automatisk växel.

Vill man att en motväxel ska lägga om sig när ett tåg närmar sig så kan man låta växeln lyssna efter spårindikering på anslutande spår. Hörs ett meddelande om belagt spår så anpassar sig växeln efter detta.
Lägger växeln om sig så meddelas också detta och t.ex. en signal kan då utnyttja detta till att visa ”Kör”.

Exempel: Ställverk

Att bygga ett ställverk blir mycket lätt.
Ställverkets hjärna blir en eller flera paneldekodrar, och till dessa kopplar man knappar och lysdioder (”LED”).

För en knapp anger man vad som skall hända när man trycker på den, t.ex. ”Slå om växel 100”. När knappen trycks in så skickas en ”Switch Order” ut på nätverket. Växel 100 hör meddelandet och ställer sig i önskat läge.

För att i ställverket visa läget på en växel placerar man ut en LED. För denna LED anger man t.ex. att den ska lysa när ”växel 100 rakt fram”. När växel 100 skickat ut sitt ”Switch Feedback, 100, RAKT FRAM”, så kommer denna LED att tändas.

Observera att ordern om att lägga om växel 100 inte behöver komma från ställverket för att vår LED ska ändras. Oavsett varför växeln lades om så kommer meddelandet ”Switch Feedback, 100, RAKT FRAM” att höras och vår LED kan uppdateras till rätt visning.